Výchovný poradce

O problémech v chování žáků obecně a ve vztazích mezi spolužáky

Všichni víme, že chování dětí by mělo být přátelské, vstřícné, partnerské a spolupracující. A to nejen ve škole. Ale škola není všespasitelná. Nezastupitelnou a nejdůležitější roli v životě dítěte představuje rodina. A samozřejmostí by měla být i dobrá spolupráce rodiny a školy. Ta je důležitá nejen pro školu i rodinu, ale především pro dítě.

Nemyslím si, že jsou děti dnes horší než dříve. Jsou jen jiné. Dnes od nich vyžadujeme daleko více než kdysi. Musí se naučit větší objem učiva, ve škole (i v životě obecně) se musí naučit vše mnohem rychleji, není tolik času jako dříve, a proto i menší porucha v psychice dítěte dnes vede ke značným problémům. Navíc na děti působí mnoho tlaků, žije se jakoby rychleji, není tolik času – škola, kroužky, zaměstnání a mnohdy unavení rodiče atd. Tím náročným sítem ve škole dnes projde bez problémů jen dítě poměrně inteligentní a bez jakýchkoliv – i drobných handicapů.

Dnes často uváděná diagnostika problémového dítěte je ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Dříve se pro tyto obtíže používalo označení LMD (lehká mozková disfunkce). Oslabení psychiky typu ADHD může vzniknout v důsledku drobného poškození CNS (centrální mozkové soustavy) již v průběhu těhotenství nebo při komplikovaném porodu (např. u předčasně narozených dětí) nebo i v raném období vývoje dítěte. Ne vždy se ale podaří příčiny odhalit. Ne každé hyperaktivní chování musí být příznakem ADHD (mohou to být například nepříznivé rané zážitky dítěte, traumatizující problémy v rodině – například úmrtí rodiče, rozpad rodiny apod.) Někdy k hyperaktivnímu chování přispívá i příliš volná výchova bez pravidel atd.

Projevy této poruchy se mění během růstu a zrání dítěte, některé projevy se zmírňují a s postupem času můžeme dozráváním CNS očekávat určité zlepšení.

U dítěte s ADHD se nemusí projevovat všechny potíže současně. Někdy převažují poruchy pozornosti, jiné dítě je spíše hyperaktivní a impulsivní, jiné má problémy s emoční labilitou – je zvýšeně citlivé, dalšími příznaky může být sociální a pohybová neobratnost, potíže s výkyvy ve školních výkonech a s učením obecně. Ale pozor – ne všechny takové projevy můžeme schovat za ADHD.

Co doporučit rodičům: KLID a TRPĚLIVOST – chování dítěte v tomto případě není nekázní ani není způsobené zlou vůlí. Dítě není nevychované, nechce vás zlobit ani trápit. Kromě klidu a trpělivosti je potřeba TOLERANCE a POCHOPENÍ. Určitě ne kritika a trestání. Dále důraz na: stanovení pravidel, tělesný pohyb a uvolnění, podpora kladných projevů dítěte a pochvala, opakování pokynů, denní režim a řád. A VĚNOVAT DÍTĚTI ČAS A POZORNOST. Ale to všem dětem, jen těmto dětem zvláště.

Co nedělat: neustále nekárat a okřikovat (ne příkazy typu: “Uklidni se! Nevyrušuj!” atd.), nevyžadovat nereálné sliby o “polepšení” chování nebo prospěchu, nedávat za příklad sourozence, uvědomit si, že tělesné tresty problémy jen prohloubí, zákazy zájmových činností nepomůžou ke zlepšení prospěchu, neomezovat násilně přirozenou potřebu pohybu, nenutit věnovat se delší dobu samostatně stereotypním úkolům, nezadávat větší množství pokynů najednou.

Co naopak dělat: podporovat zdravé sebevědomí dítěte a aktivně dětem pomáhat při přípravě do školy, problémy řešit v klidu, spolupracovat se školou, mluvit s dětmi.

Užívejte si své děti i čas, který s nimi můžete strávit. Než se nadějete, budou z vašich dětí dospělí lidé.

Slovo výchovné poradkyně

Pokud se v průběhu školního roku vyskytnou problémy v oblasti vzdělávání nebo chování, poskytneme všem dětem a jejich rodičům odborné poradenství. Každou takovou situaci nejprve řeší třídní učitelka a konzultuje ji v případě potřeby s výchovným poradcem, vedením školy a s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Mohou to být potíže se zvládáním učiva, zařazením do kolektivu, zdravotní obtíže a jiné.

Naše základní škola patří mezi školy s menším počtem žáků a proto je vhodná i pro zařazení dětí se specifickými potřebami. V menším kolektivu se snadněji odhalí a následně korigují případné obtíže spojené s výchovně vzdělávacím procesem. Umožňujeme dětem klidnější začátek školní docházky v rodinnějším prostředí, které ve velkých školách není vždy možné zajistit.

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, do školy pravidelně dochází Mgr. Dita Pavlová, která na doporučení vyučujících po dohodě s rodiči poskytuje odborné poradenství a diagnostiku. Pravidelně také spolupracujeme s logopedkou, která se věnuje dětem v předškolním věku a následně i v průběhu školní docházky do 1. ročníku.

Všichni rodiče jsou vítáni na konzultaci v každé situaci, která vyžaduje spolupráci s vyučujícími či výchovnou poradkyní. Při včasném řešení problémů můžeme dětem usnadnit zvládnutí všech úskalí, která se mohou na jejich cestě za vzděláním objevit.

Od září 2018 je také možné kontaktovat školní speciální pedagožku, Mgr. Danu Svobodovou.

Mgr. Andrea Smolíková, výchovná poradkyně